Condiții de acreditare furnizori

Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru a furniza un serviciu social

  1. Furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie să fie acreditaţi în condiţiile legii.
  2. Serviciile sociale pot funcţiona  numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii.

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1024 din 25 iunie 2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, precum şi ale Ordinului nr. 383 din  6 iunie 2005, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei – pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori.

Acreditarea reprezintă procesul prin care furnizorul de servicii sociale îşi demonstrează propria capacitate funcţională, organizaţională şi administrativă în acordarea serviciilor sociale, cu condiţia respectării standardelor de calitate în vigoare, iar statul recunoaşte competenţa acestuia de a acorda servicii sociale.

Acreditarea furnizorilor, precum şi a serviciilor sociale acordate de aceştia se realizează de către Comisiile judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti.

Registrul electronic unic al furnizorilor de servicii sociale este gestionat de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Cererea de acreditare, însoţită de documentele prevăzute de lege (anexa 2, HG nr. 1024 din 2004) se depune direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei judeţene de acreditare în a cărei rază îşi are sediul furnizorul.

Secretariatul tehnic al comisiei de acreditare verifică exactitatea situaţiei de fapt descrise de furnizor în dosarul de acreditare şi întocmeşte un raport de evaluare, pe care îl înaintează comisiei de acreditare.

Comisia de acreditare soluţionează cererea de acreditare în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregularităţilor constatate şi decideacordarea sau neacordarea acreditării.

În baza deciziei de acordare a acreditării, secretariatul tehnic completează, în termen de cel mult 5 zile, certificatul de acreditare, conform modelului prevăzut de lege (anexa 3, HG 1024 din 2004).

Furnizorii sunt acreditaţi pentru o perioadă de 3 ani sau, după caz, pe perioada de furnizare a serviciilor sociale, dacă aceasta este mai mică de 3 ani.

Decizia comisiei de acreditare poate fi contestată de furnizor, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Comisia Superioară de Acreditare, organ ierarhic superior care coordonează activitatea comisiilor de acreditare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Suspendarea sau retragerea acreditării, precum şi limitarea domeniului de activitate se realizează prin decizia directorului executiv al agenţiei judeţene de plăţi şi inspecţie socială de la nivelul judeţului/ municipiului Bucureşti, cu acordul comisiei de acreditare.

În situaţii de urgenţă, suspendarea sau retragerea acreditării se pot dispune provizoriu prin decizia directorului executiv al agenţiei de plăţi şi inspecţie socială, urmând ca în termen de 10 zile comisia de acreditare să se pronunţe.

Anularea acreditării poate fi dispusă prin decizie a comisiei de acreditare, la propunerea direcţiei teritoriale, în situaţia în care se constată neîndeplinirea  următoarelor condiţii de către furnizorul de servicii:

  • de a fi constituit în condiţiile legii
  • de a avea prevăzute în actul de înfiinţare scopurile şi obiectivele, precum şi acordarea de servicii sociale;
  • scopurile şi obiectivele urmărite să respecte principiile fundamentale ale drepturilor omului, legislaţia românească şi actele internaţionale aplicabile;

Suspendarea, retragerea sau anularea acreditării poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 554 din 2004 – privind contenciosul administrativ.

Furnizorii acreditaţi vor solicita o nouă acreditare cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost acreditat – perioada de 3 ani sau, după caz, pe perioada de furnizare a serviciilor sociale, dacă aceasta este mai mică de 3 ani.

Controlul respectării de către furnizorii de servicii sociale a condiţiilor care au stat la baza acreditării acestora se realizează de către inspectorii sociali, persoane cu atribuţii de control angajate în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a  agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.